خانه / هدایت بازیگـــر

هدایت بازیگـــر

تعداد کل جلسات:     20 جلسه

مدت هرجلسه:        3 ساعت

برگزاری در هفته:      1 جلسه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کلیات و سرفصلهای آموزشی

آمادگی کارگردان

( برنامه ریزی و پایه ریزی چهارچوب های کارگردان )

اصول کارگردانی

مواجهه کارگردان با ایده یا متن

جایگاه کارگردان

کارگردان و کاربرد نشانه شناسی

ارتباط کارگردان با گروه و تیم تولید

انتخاب بازیگر

ارتباط بین کارگردان و بازیگر

کار با بازیگر ( نظام های بازیگری)

شناخت قابلیت های بازیگر

تمرین با بازیگران

هدایت درست بازیگر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شهریه

کل دوره:     4000/000 تومان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در صورت تمایل جهت شرکت در کلاس شهریه یکماه خود را  به کارت زیر واریز نموده و سپس اقدام به تکمیل فرم نمایید.

شماره کارت بانک سرمایه-بنام  آموزشگاه سینمایی جهان نما

6396071211181961

__________________

فرم ثبت نام

لطفا صبر کنید