تصور و خلاقیت

تصور و خلاقيت ✅تصور چيست؟ ✅خلاقيت و تصور خلاق چيستند؟ ✅استفاده از تصورات و خلاقيت ✅انوع تصور ✅تمرينات براي خلاقيت بيشتر بسياري چنين مي پندارند که خلاقيت خصوصيت ذاتي افرادي است که با اين توانايي متولد مي شوند. در حاليکه خلاقيت در نوع بشر به اندازه حافظه عموميت دارد و ميتوان آن را با کاربرد اصول و تکنيکهاي معيني، با ايجاد فکرهاي جديد، با اجتناب از عادات و عواملي که موجب تضعيف اين استعداد مي شوند و با بر نامه اي مستمر به خوبي پرورش داد. ✅از نظر طرز کار توانائيهاي فکري، انسان را ميتوان در دسته بندي زير فهرست کرد: ⬅ جذب : توانايي مشاهده بکار بردن توجه ⬅ضبط : توانايي حفظ کردن و به خاطر آوردن ⬅استدلال : توانايي تجزيه و تحليل و قضاوت ⬅ خلاقيت : توانايي تجسم پيش بيني و ايجاد ايده ها انواع تصور 1⃣تصورات غير خلاق ويژگي اين نوع از تصورات، غير قابل کنترل بودن و غير ارادي بودن آنها ست. به اين ترتيب عامل کنترل وهدايت نقش بسيار اساسي در دسته بندي تصورات دارا مي باشد. تصورات غير قابل کنترل به طور خلاصه به 4 دسته تقسيم مي شوند: ⬅ خواب و رويا ⬅اشکال نا سالم: مانند خيالات واهي پندارهاي عظمت طلبي و يا عقده هاي آزار طلبي و بيماريهاي ديگري از اين قبيل. ⬅ نگراني: تصورات مخرب (و نه سازنده وآگاهي دهنده)و ترسناک. هنگامي که ما بر اساس مشکلات تصوري و نه واقعي زنجيرهايي از شايدها را به دنبال هم رديف مي کنيم، مرحله مغشوش از ترس و عدم بر خورد فعال با مشکلات را پايه گذاري ميکنيم. بايد بر اين نکته تاکيد کرد که ترس واقعي شکل دور انديشانه تصور است که مي تواند از لحاظ جسمي وفکري بهترين جنبه وجود ما را متجلي سازد(آينده نگري). اين نوع ترس با نگراني و ترس منفي مخرب کاملآ متفاوت است. ⬅ افسردگي: هنگامي که تصور غير خلاق، انسان را بدون کنترل همراه خود مي برد، بي آنکه به گونه اي آگاهانه قدر کنترل تصوراتش را داشته باشد، از او موجودي ضعيف ، ناچيز و به شدت منفعل به تصوير ميکشد. افسردگي بيشتر جنبه بيماري داشته و از اختلالات نگرشي از تغييرات بيو شيميايي بدن ناشي مي شود. 2⃣تصورات خلاق عبارت است از آن اشکال تصور که خلاق بوده، کاملآ قابل کنترل و غالبآ لذت بخش اند. مانند تصورات بصري که عبارت است از قدرت ديدن اشياء در چشم و مغز، از طريق اين استعداد هر يک از ما مي توانيم تصويري ذهني از تقريبآ هر چه مايل باشيم بسازيم. تصورات قابل کنترل به 3 دسته تقسيم مي شوند: ⬅تصورات بصري: تصورات بصري با اينکه گرايش به رفت و آمد خود به خودي دارند، معذالک ما مي توانيم اين جرقه هاي تجسمي را تقريبآ به اختيار خود هدايت کنيم. ⬅تصورات جانشيني: اين نوع تصور شکل بارز تصور خلاق است. تصور جانشيني به عنوان پلي عمل مي کند که به وسيله آن مي توانيم خود را به جاي ديگران قرار دهيم. همه ما اين نوع از تصور را غالب اوقات به کار مي بريم. همدردي يکي از جنبه هاي آن است. بدون تصور جانشيني نمي توانيم احساسات ديگران را درک کنيم اين همان شکلي است که براي تظاهر به آنکه ما کس ديگري هستيم مانند زماني که کودکان نقش بازي مي کنند به کار ميرود. مثلآ وقتي که پسر کوچکي تظاهر ميکند که راننده اتومبيل است و يا دختري کوچک در لباس مادرش ظاهر مي شود. در سراسر زندگي اين شکل بي ضرر تصور ما را قادر مي سازد تااز لذت تغيير نقش بهره مند گرديم. همين لذت تغيير نقش است که باعث مي شود روزانه هزاران نفر به سينما رفته و ميليونها نفر ديگر بر صحنه تلويزيون خيره گردند تا خود را در زندگي آناني که مي بينند مجسم کنند. ⬅ تصور پيش بيني کننده: در غير فعالترين شکل خود عبارتست از احتياطي که کودکان را از دست زدن به ذغال مشتعل يا آتش کبريت باز مي دارد. لذت ناشي از اين شکل تصور است که مسابقات ورزشي را براي بازيکنان و تماشاچيان آن جالب توجه مي کند. والاترين شکل تصور پيش بيني کننده عبارتست از اميد خلاق. اميد خلاق را ميتوان اين چنين خلاصه کرد : وقتي مشتاقانه اميد داريم که آنچه دوست داريم به واقعيت بپيوندد و تقريبآ معتقديم که به واقعيت خواهد پيوست، غالبآ مي توانيم خود را وادار کنيم که به آن واقعيت بخشيم. اين استعدادي است که قهرمانان ورزشي، سياسي، ادبي يا هر نوع ديگر را مشخص مي سازد. ?تصورات بصري نيز به شرح ذيل دسته بندي مي شوند: ⬅ تصورات حدس زننده : حافظه در آن نقش بسيار ناچيزي دارد ممکن است شما هرگز آبشار نياگارا را نديده باشيد ليکن در پشت ميز خود نشسته باشيد به سقف نگاه کنيد و خود را وادار به ديدن آن آبشار عظيم نماييد.تصور حدس زننده ممکن است در مورد هر يک از زمانهاي گذشته ، حال وآينده صورت گيرد.معادل سينمايي اين نوع تصور را مي توان نماي “Subjective” دانست. ⬅ تصورات باز سازنده : اين نوع تصور، ما را قادر به باز آوردن ارادي تصوير هاي گذشته به مغزمان مي سازد. تصور باز سازنده فقط در زمان گذشته عمل مي کند. معادل تصاويري اين نوع تصور در سينما را مي توان نماي point of view دانست. ⬅تصورات ساختاري : اين نوع تصور را مي توان به عنوان حسي ذاتي براي تجسم اشکال سه بعدي در ذهن تعريف نمود. اين همان قدرتي است که خلبانان را قادر مي سازد تا در پروازهاي بدون ديد هواپيما را به زمين فرود آورند. 3⃣تصور واقعاً خلاق فعاليتهاي اين دسته از تصورات عمومآ به دو نوع طبقه بندي مي شوند: ⬅جستجو کردن: در اين حوزه استعداد ما مي تواند به عنوان نور افکني عمل کند که با آن مي توانيم آنچه را حقيقتآ جديد است را بيابيم. بدين طريق بود مرداني مانند اسحاق نيوتن حقايق موجود ولي مجهول مانند قانون جاذبه زمين را روشن نمودند. ⬅تغيير دادن: همانگونه که تصور ممکن است به عنوان نور مورد استفاده واقع شود به همان ترتيب نيز مي تواند به عنوان حرارت بکار رود. به عنوان يک وسيله پخت و پز قدرت تصور مي تواند انديشه ها يا افکاري را که به خودي خود جديد نيستند ولي با پخت و پز ميتوان آنها را به صورت جديدي در آورد، به کار آيد. بدين ترتيب مي توانيم کاري ماوراي اکتشاف انجام دهيم. مي توانيم ايده هايي به وجود ‌آوريم که هرگز وجود نداشته است. تجزيه وتحليل ، جستجو ، ترکيب و تغيير به اشکال ديگر، تمامآ اجزاي جستجوي خلاق وابداع است. بر خلاف اشکال ديگر تصور شکل واقعآ خلاق، به ندرت به خودي خود کار ميکند. کوشش خلاق را ميتوان قدرت تصوري دانست که مشتاقانه آينده نگري مي کند، مسأله حل مي کند، پيش بيني مي کند، تهيه مي کند، تکميل مي کند، بر نامه ريزي مي کند، اختراع مي کند، کار پيش مي برد و ابتکار مي کند. بايد توجه داشت که در هيچکدام از اين افعالي سکون وجود ندارد بلکه همه نشانه فعاليت و پويايي اند ✅تمرينات 1⃣ناراحت کننده ترين عادت فردي را که بيش از همه به شما نزديک است را يادداشت کنيد. آنگاه شش راه حل براي آنکه آن شخص عادت مزبور را به نحو مطلوبي تغيير دهد تدبير نماييد. 2⃣شش هدف که يک مشوق قوي براي برانگيختن تفکر خلاق خودتان است را نام ببريد. 3⃣يک ايده را در نظر آوريد. سپس از طريق راههاي اختراع، اکتشاف، آينده نگري و بر نامه ريزي، آن ايده را پرورش دهيد. در انتها پس از تجزيه و تحلبل و جستجوي خلاق به چه ايده بديعي خواهيد رسيد؟ آنرا يادداشت کنيد. 4⃣از يک روز صبح تا آخر شب تمام تصورات خود را به صورت تيتر وار يادداشت کنيد. آنگاه به بررسي آنها بپردازيد. کدامها تصوراتي غير قابل کنترل، کدامها تصوراتي مثبت، و کدامها تصوراتي کاملآ خلاق اند؟ درصد هر يک را معين کنيد.