آموزشگاه سینمایی جهان نما

مدیر مسئول: علی عسگری

کارگاه فیلمنامه نویسی

اصولا پایه ی اصلی ساخت یک فیلم از فیلمنامه آن شروع می شود. اهمیت فیلمنامه به قدری است که منتقدان سرشناس سینمای جهان آن را در اولویت نسبت به کارگردانی قرار می دهند

شاید ساده ترین تصویری که همه ما از فیلمنامه یا سناریو داریم، نوشته ای است که قرار است بر اساس آن فیلمی ساخته شود، اما باید توجه داشت که این نوشته دارای شرایطی است که آن را از دیگر گونه های ادبی متمایز می سازد. ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﺭﻣﺎﻥ، ﻣﺎﺟﺮﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺭﺥ ﺩﻫﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ماجرا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺩﻳﺪﻩ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺭﻭﯼ ﺻﺤﻨﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﺤﻨﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﺭﺥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﻭ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺩﺭ ﺟﺎﯼ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﯽ ﻧﺸﻴﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯼ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎﯼ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﻮﺵ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﺯﺍﻭﻳﻪ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺯﺍﻭﻳﻪ ﺩﻳﺪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ.

ﻓﻴﻠﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﺘﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺰﻳﻴﺎﺕ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎ، ﻣﮑﺎﻥ ﻫﺎ، ﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ، ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎ، ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ، ﻣﺎﺟﺮﺍﻫﺎ ﻭ ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻓﻴﻠﻢ ﺩﻳﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺲ ﻳﺎ ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻳﮏ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻥ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺴﺎﺯﺩ. ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﯽ ﺩﺭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻴﻠﻢ، ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻳﺪﻩ ﻫﺎ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻳﺪﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻨﻈﻢ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻳﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﭘﺮﺍﮐﻨﺪﻩ، ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺩﻻﻳﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﻳﮏ ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﺍﻧﺪ.

ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﻓﻴﻠﻤﺴﺎﺯ ﻳﺎ ﻓﺮﺩ ﺩﻳﮕﺮﯼ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻓﻴﻠﻤﺴﺎﺯﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺲ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﺴﺎﺯﻧﺪ.

ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﻣﺘﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺛﺮﯼ ﺷﻨﻴﺪﺍﺭﯼ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮﯼ ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻓﻴﻠﻢ ﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﺷﻮﺩ

ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻭﻳﮋﮔﯽ ﻳﮏ ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﺩﺭﺍﻣﺎﺗﻴﮏ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭﺍﻣﺎﺗﻴﮏ ﻳﻌﻨﯽ ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ. ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺟﺬﺍﺑﻴﺖ ﻭ ﮐﺸﺶ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﺐ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﺎﻓﯽ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺍﺭﺳﻄﻮ ﻓﻴﻠﺴﻮﻑ ﻭ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮﺩﺍﺯ ﻫﻨﺮﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﻳﻮﻧﺎﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ، ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻫﻤﺬﺍﺕ ﭘﻨﺪﺍﺭﯼ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺰﺩ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﻓﻴﻠﻢ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺳﺎﺯﺩ ﻭ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﻓﻴﻠﻢ ﺭﺍ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﻨﺪ.

سرفصل های دوره آموزش فیلمنامه نویسی به زبان ساده

بخش اول

 • فکر کردن مثل یک فیلمنامه نویس
 • تعلیق، درام و کشمکش
 • مقدمات شخصیت پردازی
 • روحیه تدافعی نویسنده
 • نقطه اوج

بخش دوم

 • شروع داستان
 • ساختار سه پرده ای
 • گره داستان
 • شخصیت اصلی
 • توانایی و نقطه ضعف
 • آرزو
 • شخصیت فرعی
 • نقطه عطف اول
 • انتهای پرده اول
 • نقطه عطف پایان پرده اول

بخش سوم

 • پرده دوم-ماجراجویی
 • تقویت کننده های داستان
 • موانع
 • تغییر وضعیت
 • اولین گره پرده دوم
 • حد خطر کردن
 • نقطه میانی پرده دوم
 • گرم نگه داشتن داستان
 • بسط شخصیت
 • نقطه عطف پرده دوم

بخش چهارم

 • پرده سوم
 • گره گشایی
 • پایان بندی1. آشنایی با مفاهیم فیلم نامه، ساختار آن و بررسی تفاوت آن با گونه های نوشتاری دیگر

 • تعریف ساختار نگارشی فیلم نامه
 • بررسی تفاوت ها و مشخصه های متمایز کنندده فیلم نامه با رمان و داستان
 • یادگیری روش تفکیک ساختار های خرده پیرنگ، ضد پیرنگ و شاه پیرنگ
 • آشنایی با ویژگی های سینمای قصه گو
 • شناخت تفاوت فیلم نامه شخصیت محور و اتفاق محور
 • آموزش نحوه اتنخاب موضوعات جهان شمول بر اساس شناخت جهان بینی نویسنده
 • شناسایی ویژگی ها و تفاوت های فیلم نامه بلند داستانی با فیلم نامه های کوتاه
 • روش پیدا کردن ایده مناسب برای فیلم نامه
 • آموزش تعیین محتوا بر اساس مخاطب

2. تعریف مفاهیم سیر درماتیکی در فیلم نامه (شخصیت اصلی، قهرمان و ضد قهرمان)

 • تعریف شخصیت اصلی برای رسیدن به هدف
 • بررسی مشخصات قهرمان و ضد قهرمان در فیلم نامه
 • آشنایی با مفهوم اوج و فرود در فیلم نامه
 • شناخت عوامل بازدارنده برای رسیدن قهرمان به هدف
 • یادگیری خلق گره نمایشی در فیلم نامه
 • آموزش نحوه طراحی داستانی موجز و جذاب (اول شخص)
 • بررسی تفاوت های و مقایسه گونه ها (ژانر ها) سینمایی

3. آشنایی با طرح فیلم نامه و سیناپس آن

 • بررسی ویژگی های طرح و نگارش کلیت داستان در سه صفحه
 • نحوه استفاده از همه ی عناصر سیر دراماتیکی در سیناپس
 • تعریف و شرح مفهوم سکانس (وحدت زمان و مکان)
 • شناخت روابط علت و معلولی در فیلم نامه
 • یادگیری روش اقتباس از رمان و زندگی نامه هایی که قابلیت فیلم نامه شددن را دارند
 • کسب مهارت طراحی ابتدایی (طرح)
 • آموزش نگارش از اقتباس (از زندگ ینامه های اشخاص تاثیر گذار)
 • یادگیری نوشتن سیناپس

4. آموزش استفاده از ضرورت های اجتماعی و دغدغه های نویسنده در فیلم نامه

 • آشنایی با اصول تفکیک دنیای واقعی با دنیای نمایشی
 • تعریف مفهوم ایجاز در روایت
 • آموزش مفهوم ایجاز در نشان دادن صحنه های پیش برنده در داستان
 • یادگیری مفهوم سر سکانس و شرح صحنه
 • بررسی مفهوم نقطه عطف در فیلم نامه
 • شناخت مفهوم منطق روایدی داسدتان در فیلم نامه (وضع قرار داد با مخاطب(
 • یادگیری روش انتخاب نقطه عطف مناسب ابتدایی و انتهایی در فیلم نامه
 • بررسی نحوه شناخت اطلاعاتی که از مخاطب پنهان و یا آشکار می گردد
 • آموزش استفاده از ایجاز در نگارش (شرح صحنه، دیالوگ، حوادث(

5. یادگیری نحوه خلق ساختار سه پرده ای و ساختار کلاسیک

 • آشنایی با اصول تقسیم بندی فصل های مختلف در فیلم نامه
 • تعریف فضای کلی فیلمنامه و نیروی محرک در آن
 • بررسی اصول آنالیز سه پرده در فیل منامه
 • آموزش روش گسترش و بسط رویداد در فیلم نامه و ایجاد تعلیق
 • تعریف روش کشمکش، گره افکنی و گره گشایی
 • یادگیری روش طراحی فیلم نامه سه پرده ای
 • چگونگی ایجاد سیر درماتیکی مناسب و در تعلیق نگاه داشتن مخاطب

6. آموزش به کارگیری از کشمکش، گره افکنی و گره گشایی در فیلم نامه

 • آشنایی با کشمکش و درگیری و شیوه های آن
 • تعریف کشمکش شخصیت اصلی با عوامل بیرونی
 • نحوه کشمک عوامل بیرونی با شخصیت اصلی
 • بررسی کشمکش با ما فوق طبیعت
 • شناخت کشمکش با خود
 • یادگیری نحوه تکامل فیلم نامه (رشد پیش رونده فیلم نامه و شخصیت)
 • آموزش روش خلق کشمکش
 • نحوه طراحی کامل فیلم نامه

7. بررسی روش های شخصیت پردازی و استفادع از ابعاد شخصیتی متفاوت و تیپ

 • آشنایی با مفهوم زاویه دید در فیلم نامه
 • تعریف زاویه دید دانای کل
 • آموزش روش روایت اول شخص
 • یادگیری نحوه روایت سوم شخص محدود
 • چگونگی تغییر زاویه دید شخصیت به فراخور داستان فیلم نامه
 • شناسایی نحوه تاثیر شخصیت در روند داستان و استحاله در شخصیت اصلی
 • یادگیری شیوه خلق شخصیت دراماتیک
 • آموزش چگونگی خلق شخصیت های اصلی و فرعی و مکمل (تعریف تیپ شخصیت(

8. نوشتن حرفه ای دیالوگ فیلم نامه و استفاده از روابط علت و معلولی

 • یادگیری اطلاعات نمایشی از طریق دیالوگ
 • آموزش اطلاعات مستقیم و غیر مستقیم از طریق دیالوگ
 • بررسی نحوه گفتگو های پیش برنده در داستان
 • شناسایی منطق در گفتگوی شخصیت ها
 • آشنایی با گفتگوی موثر
 • شناخت مفهوم ایجاز و سادگی در گفتگو نویسی
 • بررسی نحوه تکامل و رشد گفتگو
 • مهرات دیالوگ نویسی و خلق گفتگو های دراماتیک

9. آشنایی با مفاهیم تم و نتیجه گیری دراماتیکی از محتوا

 • تعریف مفهوم تم در فیلم نامه
 • آشنایی با مفهوم نتیجه گیری
 • شناسایی مفهوم پایان بندی در فیلم نامه
 • معرفی روش بازنویسی فیلم نامه
 • چگونگی پرداختن به ضرورت های محتوایی و اجتماعی
 • آموزش نوشتن فیلم نامه و بازنویسی آن

10. یادگیری روش انتخاب صحیح عنوان برای فیلم نامه

 • آموزش نحوه انتخاب اسم فیلم نامه بر اساس ویژگی های آن
 • یادگیری روش انتخاب اسم مناسب برای فیلم نامه و شخصیت ها
مجموع جلسات
60 جلسه 2 الی   3 ساعته
جلسات در هفته
1 نوبت
ساعات برگزاری
عصر
سن مورد پذیرش
18 تا 50 سال
نوع گزینش
مصاحبه و تست حضوری
شهریه ماهانه
ماهانه 980 هزار تومان

اکنون ثبت نام کنید