آموزشگاه سینمایی جهان نما

مدیر مسئول: علی عسگری

کارگاه نقد فیلم و نقد نویسیمجموع جلسات
جلسات در هفته1 نوبت
ساعات برگزاریعصر
سن مورد پذیرش
نوع گزینشمصاحبه و تست حضوری
شروط اولیه گزینشسلامت جسمانی و بیانی
پرداخت شهریهماهانه
میزان شهریه

اکنون ثبت نام کنید