آموزشگاه سینمایی جهان نما

مدیر مسئول: علی عسگری

گریم زیبایی


مجموع جلسات24 جلسه  3 ساعته
جلسات در هفته1 نوبت
ساعات برگزاریعصر
سن مورد پذیرش18 تا 45 سال
پرداخت شهریهماهانه
میزان شهریه

اکنون ثبت نام کنید