آموزشگاه سینمایی جهان نما

مدیر مسئول: علی عسگری

تربیت بیان و گفتار بازیگر/تکدرسمجموع جلسات20 جلسه  3 ساعته
جلسات در هفته1 نوبت
ساعات برگزاریعصر
سن مورد پذیرش18 تا 45 سال
نوع گزینشمصاحبه و تست حضوری
شروط اولیه گزینشسلامت جسمانی و بیانی
پرداخت شهریهماهانه
میزان شهریهبر اساس رتبه بندی

اکنون ثبت نام کنید