آموزشگاه سینمایی جهان نما

مدیر مسئول: علی عسگری

تربیت بیان و گفتار بازیگر/تکدرس


مجموع جلسات20 جلسه  3 ساعته
جلسات در هفته1 نوبت
ساعات برگزاریعصر
سن مورد پذیرش18 تا 45 سال
نوع گزینشمصاحبه و تست (حضوری)
شروط اولیه گزینشسلامت جسمانی و بیانی
میزان شهریهماهانه  1/550/000 تومان

اکنون ثبت نام کنید