هنر جویان جهان نما در این اجرا: آقایان نیما جهانی و تهمتن ابوطالبی